14 perechi de semne vechi de 6.000-12.000 de ani.


EXCAVATING GÖBEKLI TEPE | Saint Laika’s http://saintlaika.com/2012/04/04/excavating-gobekli-tepe/

EXCAVATING GÖBEKLI TEPE | Saint Laika's
Excerpts: <<I am fascinated by the 12000 year old temple complex at Göbelki Tepe in Turkey. I am not a scientist, archaeologist or historian, I am of a more philosophical bent. So I am free to suppose and search for meaning that is not provable. One thing that immediately stood out for me when I watched a documentary on the discoveries at this ancient site recently was the similarity between the megaliths at Göbelki Tepe (see photo above) and the tau cross (see photo of tau cross in Ireland below). The tau cross predates the Christian cross. It was placed on the lips of Egyptian kings when they were initiated into the mysteries, was used symbolically in many other pre-Christian cultures and even gets a mention in the Old Testament, in Ezekiel and, possibly, Job. I think it is extremely probable that Christ was crucified on a tau shaped cross (it’s much easier to construct than the traditional Christian cross) and that early Christians changed the shape of the symbol to distance themselves from paganism.>>
LIMBA ROMANA: <<Sunt fascinat de complexul de temple vechi de 12000 de ani de la Göbelki Tepe din Turcia. Nu sunt om de știință, arheolog sau istoric, sunt de o îndoială mai filosofică. Așadar, sunt liber să presupun și să caut un sens care nu poate fi dovedit. Un lucru care mi-a ieșit imediat în evidență când am urmărit recent un documentar despre descoperirile din acest sit antic a fost asemănarea dintre megalitii de la Göbelki Tepe (vezi fotografia de mai sus) și crucea tau (vezi fotografia crucii tau din Irlanda de mai jos). Crucea tau precedă crucea creștină. A fost pusa pe buzele regilor egipteni când au fost inițiați în mistere, a fost folosit simbolic în multe alte culturi precreștine și chiar primește o mențiune în Vechiul Testament, în Ezechiel și, eventual, în Iov. Cred că este extrem de probabil că Hristos a fost răstignit pe o cruce în formă de tau (este mult mai ușor de construit decât crucea creștină tradițională) și că primii creștini au schimbat forma simbolului pentru a se distanța de păgânism.>> Din https://en.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6bekli_Tepe#Dating
7.370-9.130 BCE Remains of smaller buildings identified as Pre-Pottery Neolithic B (PPNB) and dating from 9th millennium BCE have also been unearthed. 
Some of the T-shaped pillars have human arms carved on their lower half, however, suggesting to site excavator Schmidt that they are intended to represent the bodies of stylized humans (or perhaps deities).Schmidt considered Göbekli Tepe a central location for a cult of the dead and that the carved animals are there to protect the dead. Though no tombs or graves have yet been found, Schmidt believed that graves remain to be discovered in niches located behind the walls of the sacred circles.
Schmidt also engaged in speculation regarding the belief systems of the groups that created Göbekli Tepe, based on comparisons with other shrines and settlements. He presumed shamanic practices and suggested that the T-shaped pillars represent human forms, perhaps ancestors, whereas he saw a fully articulated belief in deities as not developing until later, in Mesopotamia, that was associated with extensive temples and palaces. This corresponds well with an ancient Sumerian belief that agricultureanimal husbandry, and weaving were brought to humans from the sacred mountain Ekur, which was inhabited by Annuna deities, very ancient deities without individual names. Schmidt identified this story as a primeval oriental myth that preserves a partial memory of the emerging Neolithic.
Expanding on Schmidt’s interpretation that round enclosures could represent sanctuaries, Gheorghiu’s semiotic interpretation reads the Göbekli Tepe iconography as a cosmogonic map that would have related the local community to the surrounding landscape and the cosmos. 
As there is little or no evidence of habitation, and many of the animals pictured are predators, the stones may have been intended to stave off evils through some form of magic representation. Alternatively, they could have served as totems.
LIMBA ROMANA: 7.370-9.130 î.Hr.
Au fost dezgropate și rămășițe ale clădirilor mai mici identificate ca neolitic pre-olărit B (PPNB) și datând din mileniul 9 î.Hr.
Unii dintre stâlpii în formă de T au brațele umane sculptate pe jumătatea lor inferioară, sugerând însă excavatorului Schmidt că acestea sunt destinate să reprezinte corpurile oamenilor stilizați (sau poate a zeităților). Schmidt a considerat Göbekli Tepe o locație centrală pentru un cult al morților și că animalele sculptate sunt acolo pentru a proteja morții. Deși nu au fost încă găsite morminte sau morminte, Schmidt credea că mormintele rămân de descoperit în nișe situate în spatele zidurilor cercurilor sacre.
Schmidt s-a angajat și în speculații cu privire la sistemele de credințe ale grupurilor care au creat Göbekli Tepe, pe baza comparațiilor cu alte sanctuare și așezări. El a presupus practici șamanice și a sugerat că stâlpii în formă de T reprezintă forme umane, poate strămoși, în timp ce el a văzut ca o credință complet articulată în zeități că nu se dezvoltă decat până mai târziu, în Mesopotamia, care a fost asociată cu temple și palate extinse. Acest lucru corespunde bine cu credință sumeriană antică că agricultura, creșterea animalelor și țesutul au fost aduse oamenilor din muntele sacru Ekur, care era locuit de zeități Annuna, zeități foarte vechi, fără nume individuale. Schmidt a identificat această poveste ca un mit oriental primordial care păstrează o memorie parțială a neoliticului emergent.
Extinzându-se pe interpretarea lui Schmidt că incintele rotunde ar putea reprezenta sanctuare, interpretarea semiotică a lui Gheorghiu citește iconografia Göbekli Tepe ca pe o hartă cosmogonică care ar fi legat comunitatea locală de peisajul înconjurător și de cosmos.
Deoarece există puține sau deloc dovezi ale locuinței și multe dintre animalele din imagine sunt prădători, pietrele ar fi putut fi destinate să împiedice relele printr-o formă de reprezentare magică. Alternativ, ar fi putut servi ca totemuri. [58]

===================================

1.Semnul T (crucea Tau) Din https://anthropology.net/2010/02/22/gobekli-tepe-temple-in-turkey-predates-the-pyramids-of-giza/

Göbekli Tepe Temple in Turkey Predates the Pyramids of Giza – Anthropology.net

https://cdli.ucla.edu/tools/SignLists/protocuneiform/archsigns.html Semnul sumerian proto-cuneiform “ME”

The Proto-Sumerian Language Invention Process by John A. Halloran https://www.sumerian.org/prot-sum.htm << me, mì; gtildee: n., function, office, responsibility; ideal norm; the phenomenal area of a deity’s power; divine decree, oracle; cult. Rom.:”zona fenomenală a puterii unei zeități; decret divin, oracol; cult.” v., to be; the Sumerian copula; to say, tell. poss. suffix, our. me3,6,7,9: battle. me6: to act, behave. mí[SAL]: n., woman; female (this pronunciation of the sign found in compound words and verbs or in enclitic or proclitic position, Hallo & van Dijk, p. 85) (cf. also, mu10, munus) (compounds are more likely to preserve an older word).>> Din https://www.naturepagan.com/2300-bce-cuneiform-signs-l-p

Early cuneiform sign ME

<< ME, MI; GE: n., function, office, responsibility; ideal norm; the phenomenal area of a deity’s power; divine decree, oracle; cult [ME archaic frequency: 363; concatenates 2 sign variants]. v., to be; the Sumerian copula; to say, tell. poss. suffix: our.>> Rom.:”zona fenomenală a puterii unei zeitățihttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781444338386.wbeah24140 Abstract <<The enigmatic Sumerian term M E designates a key concept in Sumerian religion and culture. It has often been translated as “divine ordinance,” “divine power,” or the like and is thought to denote the divine power inherent in any key aspect of human civilization>> Lb.Romana:<<Termenul enigmatic Sumerian M E desemnează un concept cheie în religia și cultura sumeriană. A fost adesea tradus ca „ordonanță divină”, „putere divină” sau altele asemenea și se crede că denotă puterea divină inerentă oricărui aspect cheie al civilizației umane https://en.wikipedia.org/wiki/Me_(mythology) In Sumerian mythology, a me (𒈨; SumerianmeAkkadian: paršu) is one of the decrees of the divine that is foundational to those social institutionsreligious practicestechnologies, behaviors, mores, and human conditions that make civilization, as the Sumerians understood it, possible. They are fundamental to the Sumerian understanding of the relationship between humanity and the gods. Lb.Romana: În mitologia sumeriană, un me (𒈨; sumerian: me; akkadian: paršu) este unul dintre decretele divinului care este fundamental pentru acele instituții sociale, practici religioase, tehnologii, comportamente, moravuri și condiții umane care fac civilizația, ca Sumerienii au înțeles-o, posibil. Ele sunt fundamentale pentru înțelegerea sumeriană a relației dintre umanitate și zei. Din https://www.degruyter.com/view/journals/aofo/24/2/article-p211.xml

Cuneiform Basics – The Ishtar Gatewww.theishtargate.com › cuneiform-basicsThe Sumerians understood the cuneiform script to be a gift of the gods. … tablet; this was the first writing, protocuneiform, which was entirely pictographic. … The sign me 𒈨 stands for the gifts of civilisation being sent down by the gods from the . Enki – Wikipediaen.wikipedia.org › wiki › Enki Enki was the keeper of the divine powers called Me, the gifts of civilization. Kingship in the Early Mesopotamian Onomasticon … – DiVAwww.diva-portal.org › diva2:503415 › FULLTEXT01 PDFThousands of Sumerian and Old Akkadian personal names from 3rd millennium BCE Meso- … Another reading of the sign ME is išib, which denoted a priestly. Rom.:”un preot” Din Sumerian Business and Administrative Documents – JStorwww.jstor.org › stable The sign ME, meaning “priest,” should have the value i ib, and not ISIB The Incantation Specialist in Mesopotamia (The … – enenuruenenuru.proboards.com › Mesopotamian Magic <<Another early functionary, the išib priest, was a high level cultic functionary within the Sumerian temple, as with the gudu4 priest, he was often depicted shaven and nude in the third millennium; see for example the depiction of UR-DUN, an išib priest from ED Lagaš (fig.1).9 In an Old Babylonian incantation recently published by A.R. George, Enki is said to have created the išib-priest, then the god washed the seat, standing place and jars of this priest with rain water from the sky; the texts further explain that this water is the water for cleaning the houses of the gods (thus lustration and holy water, particular in the practice of the išib, is given an etiology). According to J.A. Westenholz, the išib occupied a high office in the ecclesiastical hierarchy, in some places the highest, being responsible for such important rites as the ka-duḫ-ḫa ‘the opening of the mouth’ ceremony, which enlivened the divine statue. The activities of this priest clearly involved cultic lustration and purification rites as well, and išib is often simply translated “purification priest” or “lustration priest” in the literature.10 The prestige of this position is apparent by the fact that the titles išib(-an-na) ‘išib (of the heavens) and išib-an-ki-a (išib of heaven and earth) were used by 3rd and 2nd millennium kings (respectively). The išib, to, is a potential forerunner of the āšipu. In the Temple Hymns of Enḫe-duanna, the city Murum, belonging to the incantation goddess Ningirima, is praised: “O city, founded upon a dais in the abzu, established for the rites of išib priests, house where incantations of heaven and earth are recited…” In terms of the modern understanding the word išib, the values given in MSL 14 223 are reflected in the Pennsylvania Sumerian dictionary (ePSD) entry for išib, which lists “sorcerer; exorcist; (to be) pure; a purification priest; incantation” as possible values, with Akkadian equivalences “ellu; išippu; pašīšu; ramku; āšipu; šiptu.” In fact, there is discussion among scholars as to whether the Sumerian word išib may have its ultimate origin in the Akkadian verb (w)ašāpum “to exorcise,” a verb which derives from the noun āšipu. While these explanations have reached general agreement among scholars, it is held to be problematic since (w)ašapum itself is rarely attested before the Middle Babylonian period.>> Lb.Romana << Un alt funcționar timpuriu, preotul išib, a fost un funcționar cultic de nivel înalt în templul sumerian, la fel ca și cu preotul gudu4, el a fost adesea descris bărbierit și nud în mileniul al treilea; vezi, de exemplu, descrierea lui UR-DUN, un preot išib din ED Lagaš (fig.1) .9 Într-o incantație babiloniană veche publicată recent de A.R. George, se spune că Enki a creat preotul išib, apoi zeul a spălat scaunul, locul de stat in picioare și borcanele acestui preot cu apă de ploaie din cer; textele explică în continuare faptul că această apă este apa pentru curățarea caselor zeilor (astfel lustrația și apa sfințită, în special în practica išib, au o etiologie). Potrivit lui J.A. Westenholz, išib a ocupat un înalt serviciu în ierarhia ecleziastică, în unele locuri cel mai înalt, fiind responsabil de rituri atât de importante precum ceremonia ka-duḫ-ḫa „deschiderea gurii”, care a însuflețit statuia divină. Activitățile acestui preot au implicat în mod clar ritualuri de lustrare și purificare cultă, iar išib este adesea tradus pur și simplu „preot de purificare” sau „preot de lustrație” în literatură.Prestigiul acestei poziții este evident prin faptul că titlurile išib (-an-na) ‘išib (cerurilor) și išib-an-ki-a (išib cerului și pământului) au fost folosite de regii mileniului 3 și 2 (respectiv). Išib, to, este un potențial precursor al āšipu. În Imnurile Templului din Enḫe-duanna, orașul Murum, aparținând zeiței incantației Ningirima, este lăudat: „O cetate, întemeiată pe o targă în abzu, stabilită pentru riturile preoților išib, casă unde descântecele cerului și pământului sunt recitate … ”În ceea ce privește înțelegerea modernă a cuvântului išib, valorile date în MSL 14 223 sunt reflectate în intrarea din dicționarul Pennsylvania Sumerian (ePSD) pentru išib, care listează„ vrăjitor; exorcist; (a fi) pur; un preot de purificare; descântec ”ca valori posibile, cu echivalențe akkadiene„ el; išippu; pašīšu; ramku; āšipu; šiptu. ” De fapt, se discută între cercetători dacă cuvântul sumerian išib poate avea originea sa finală în verbul akkadian (w) ašāpum „a exorciza”, verb care derivă din substantivul āšipu. Deși aceste explicații au ajuns la un acord general în rândul cărturarilor, este considerat a fi problematic, deoarece (w) ašapum în sine este rar atestat înainte de perioada babiloniană mijlocie. >> Enki – Wikipediaen.wikipedia.org › wiki › Enki Enki (Sumerian: 𒀭𒂗𒆠) is the Sumerian god of water, knowledge (gestú), mischief, crafts … Enki was the keeper of the divine powers called Me, the gifts of civilization.

URUDU:

https://www.sumerian.org/prot-sum.htm VCVCV (e.g., urudu, ‘copper‘ = ùru, ‘luminous object‘ + dù, ‘to mould, cast‘); Rom.:”cupru” “a mula,turna un obiect luminos” ZATU 780, 781 :

Din http://indusscriptmore.blogspot.com/2011/08/problematic-13-stroke-signs-in-indus.html

Proto-cuneiform sign ZATU 781, of unknown meaning.

<<Proto-cuneiform provides a very close parallel with the unfortunately undefinable ZATU 781.  This, too, includes a thin, tall rectangle with stripes, as well as a shorter segment attached.  The shorter portion attaches at right angles in proto-cuneiform, though, whereas the analogous element of the Indus sign attaches at an oblique angle.>> =============================================== 2. Semne sumeriene proto-cuneiforme 3.500-3.000 IEN. Din  From https://cdli.ucla.edu/tools/SignLists/protocuneiform/archsigns Semnul sumerian MA2

The Proto-Sumerian Language Invention Process John A. Halloran https://www.sumerian.org/prot-sum.htm : to bind. “a lega” Din https://en.m.wikipedia.org/wiki/M%C3%81?fbclid=IwAR3zYrT4lwBgKfsWvN_zXasr8qLJ2XNMR6kWWUHUpBtY_96-9CImmsGz9-4 The cuneiform sign , the Sumerogram (capital letter (majuscule)) is the sign for English language ship”, or “boat”Akkadian language eleppu.[1] When written in cuneiform texts,  is preceded by the determinative for items made of wood, namely GIŠ, (GIŠ (wood Sumerogram). For ship, or boat it is written as: GIŠ.MÁ,  Rom.:”nava,barca” MAGUR2

Din books.google.ro › books Rezultate de pe web History of Linguistics Volume I: The Eastern Traditions of Linguistics Giulio C. Lepschy — 2014 · Language Arts & Disciplines << from a list of boats and their parts (series HARra, tablet IV): Sumerian Akkadian … ‘boat’ (263) = giš.mágur 8 = makurru ‘“magur” boat‘ >> Rom.:”barca” Din www.degruyter.com › title Alfonso Archi Ebla and Its Archives – De Gruyter R. K. Englund, and J.-P. Grégoire, The Proto- Cuneiform Texts from Jemdet. Nasr. … G.2268, in which “deep-going boats”, má-gur8, Din The Rock Engravings of Gobustan https://donsmaps.com/gobustan.html?fbclid=IwAR305NBtfRzz4doafHj8Ad92mEgcHJJuSzB_UZrmi3kdlwS8YtCyKyRnBqY

Boats petroglyph at Gobustan
Neolithic or Bronze Age (5600-3500 BP).
bejuk lower terrace stone1a boat
Beyukdash – boats on the lower Terrace, Stone 8. this image joins on to the one above at its right.

Egyptian hieroglyph KA https://discoveringegypt.com/egyptian-hieroglyphic-writing/egyptian-hieroglyphic-alphabet/

Egyptian Hieroglyphic Alphabet

https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egyptian_conception_of_the_soul The ancient Egyptians believed that a soul (kꜣ/bꜣEgypt. pron. ka/ba) was made up of many parts. www.pinterest.com › pin Rezultate de pe web Ancient Egyptian boat | Ancient egypt, Egypt, Ancient … – Pinterest Ancient Egypt, Ancient History, Art History, … An Egyptian style magur boat, what Hugh Nibley proposed could be the style for Noah’s boat… Imaginile, din ANCIENT EGYPT BOAT Ship Building Nile Barge Navy Fishing Ports Yards Khufu Giza https://picclick.de/Ancient-Egypt-Boat-Ship-Building-Nile-Barge-Navy-382506989533.html

ANCIENT EGYPT BOAT Ship Building Nile Barge Navy Fishing Ports Yards Khufu Giza - EUR 28,80 | PicClick DE
Ancient Egypt Boat Ship Building Nile Barge Navy Fishing Ports Yards Khufu Giza

Din Khufu Ship at Cheops Boat Museum | Cairo | Egypt | AFAR https://www.afar.com/places/khufu-ship-at-cheops-boat-museum-nazlet-el-semman

Reconstruction of Khufu's Second Ship is Nearly Complete

Din Travel to EatKhufu Ship at the Giza Pyramids – Travel To Eat https://traveltoeat.com/khufu-ship-at-the-giza-pyramids/

Khufu Ship at the Giza Pyramids - Travel To Eat
Initial asa a pornit totul: Dupa ce am vazut hieroglifa egipteana KA, mi-am amintit ca am vazut un semn foarte apropiat ca forma printre semnele sumeriene proto-cuneiforme, acelea fiind Ma si Magur (nava,barca). Chiar si semnificatia semnului sumerian , a legat probabil ca este legatul stufului la confectionarea barcii.Dar evidenta este zdrobitoare cand vedem forma vaselor cu care egiptenii aveau convingerea ca dupa moarte sunt dusi nu tocmai ei, ci probabil numai sufletul, KA cu o barca de un barcagiu la soare.
Barca lui Keops: Misterul îngropat la baza Marii Piramide din Egipt https://incredibilia.ro/barca-lui-keops/ <<Barca era atât de bine proiectată, încât încă ar fi putut naviga, dacă ar fi fost lansată pe Nil. Cei mai mulți experți cred că ea a fost construită pentru Keops, probabil pentru a-l transporta în viața de apoi.Totuși, în cartea „Barca de sub Piramidă, Nancy Jenkins precizează că, la egipteni, folosirea bărcilor piriforme (cum este barca lui Keops) pare să se fi rezumat la evenimentele cu semnificație religioasă.„De exemplu, erau folosite ca bărci pentru pelerinaje, în special spre Abydos, centrul religios al cultului lui Osiris. Pe de altă parte, ambarcațiunile erau folosite drept bărci funerare, care transportau mumiile peste râu spre necropola de pe malul vestic”, scrie Jenkins.
Ancient Egyptian royal ships Din https://en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egyptian_royal_ships#:~:text=The%20full%2Dsized%20ships%20or,god%20Ra%20across%20the%20heavens. <<The history and function of the ships are not precisely known. They might be of the type known as asolar barge“, a ritual vessel to carry the resurrected king with the sun god Ra across the heavens. However, some ships bear signs of being used in water, and it is possible that these ships were funerary barges >>

Nota. Altfel ca sa scrii barca cu hieroglife egiptene: https://linearbknossosmycenae.com/2018/09/20/egyptian-hieroglyphics-for-boat-dpt/?fbclid=IwAR3g5STMMVgn0I1KZDc98X_y8_eaCFQpEHtLcgqyQ-eDJ8G3cwunqqR0wMY

Egyptian hieroglyphics D P T = boat

Linear A http://people.ku.edu/~jyounger/LinearA/ *59 (TA), MA 4a; ZA 10b.6; HT 94a.2, Zd 156(?), WA 1267-78

This image has an empty alt attribute; its file name is 10633_059.jpg

3. ALTE SIMBOLURI…. Din  From https://cdli.ucla.edu/tools/SignLists/protocuneiform/archsigns Sumerian sign GUM

This image has an empty alt attribute; its file name is GUM~b@n.jpg

ZATU 750 :

Elementary Sumerian Glossary – bulgari-istoriabulgari-istoria-2010.com › Rechnici › Foxvog_Sumeria… PDF Elementary SumerianGlossary. (after M. Civil 1967). Daniel A Foxvog. Lecturer in …  “gum, kum (read naĝx/naĝa4 in some meanings) to crush, pulverize, smash “. Rom.:=”a zdrobi, pulveriza, sparge” Sumerian Lexicon – Hometown Southhometownsouth.com › wp-content › uploads › 2020/06 The following lexicon contains 1,255 Sumerian logogram words and 2,511 … kum, gum: n., mortar (for grinding) Rom:”mojarhttps://etcsl.orinst.ox.ac.uk/edition2/signlist.php GUM
Borger: KUM ETCSL values/Reading: gum, kum, naĝa 4 , qum LANGUAGES OF IRAQ, ANCIENT AND MODERN – The …www.bisi.ac.uk › sites › bisi.localhost › files › language… <<… ‘participial’ forms of verbs (e.g., kum ‘hot‘ = ‘being hot, which is hot’>> NU M-AS MIRA CA ACESTA SA FIE UN SIMBOL AL TAURULUI SI FORTEI SALE ZDRIBITOARE…CU URMAS MONUMENTUL DE LA KNOSSOS Din https://twitter.com/tzoumio/status/999308184065101825

Ioannis Tz on Twitter: "Minoan horns of Concecration.Palace of Knossos,Crete,Greece.… "
https://en.wikipedia.org/wiki/Horns_ of_Consecration „Coarnele Consacrării” este o expresie inventată de Sir Arthur Evans [1] pentru a descrie simbolul, omniprezent în civilizația minoică, care reprezintă coarnele taurului sacru: Sir Arthur Evans a concluzionat, după ce a notat numeroase exemple în contextele minoice și miceniene, că Coarnele Consacrării erau „un articol mai mult sau mai puțin convenționalizat de articol ritualic derivat din coarnele proprii ale boilor de sacrificiu” . Mult-fotografiatele coarne ale consacrării din calcar poros din Propileia de Est de la Knossos (ilustrare, dreapta) sunt restaurări, dar coarnele consacrării în piatră sau lut au fost așezate pe acoperișurile clădirilor din Creta neopalatică sau pe morminte sau altare, probabil ca semne de sfințenie a structurii. Simbolul apare și pe sigiliile de piatra minoice, însoțite adesea de axe duble și bucranie, care fac parte din iconografia sacrificiului taur minoic. Coarnele sfințirii se numără printre imaginile cultice pictate pe sicriele minoice numite larnakes, uneori izolate; pot avea flori între coarne sau labrys. (DEX Consacrare:”2 Dăruire. 3 Dedicare. 4 Consfințire. 5 Sfințire. )

Eu am rezerve privind denumirea data monumentului de Arthur Evans :”Coarnele consecrarii”, dupa ce am vazut forma semnului sumerian proto-cuneiform GUM.Posibil are o semnificatie mai complexa si usor si de alta natura. —————————————- 4. Alt semn, Din   https://cdli.ucla.edu/tools/SignLists/protocuneiform/archsigns Sumerian GESZTU

This image has an empty alt attribute; its file name is GESZTU~b.jpg
This image has an empty alt attribute; its file name is GESZTU~a.jpg

(karsu?), 1 q:i – Journal des Médecines Cunéiformesmedecinescuneiformes.fr › lib › request › request.dl.php PDF9 i’ 10′ and in the Ebla bilingual vocabulary MEE 4 264, 266a-d, …  <<Sumerians held that gestU « ear » was the seat of intelligence>>Sumerienii susțineau că gestU «urechea» era sediul inteligenței Sumer, Akkad and Yamato Kotoba by michel leygues – issuuissuu.com › docs › yamato_kotoba_english_version Akkadian god Sin is su god Nannar, of vegetation and fertility, a deity … Shin is also to be compared with Akkadian terms: .simtu : will, law, … listen, obey; GESTU: listening, obedience, condition for success or wisdom. >> Rom:”ascultare, ascultare, condiție pentru succes sau î nțelepciuneSeptember 2017 – Ullaganardrkloganathan.blogspot.com › 2017/09 <<I believe Agastya is derived from SumeroTamil ‘gestu‘ meaning wisdom>>Rom.:”intelepciune

http://enenuru.net/visuals/balag/uri3/InanaRingposts.jpg Scene from the top of the Uruk Vase: Inana infront of the Ringposts at the entrance to E-anna

Din https://wwsa=i&url=https%3A%2F%2F http://www.ancient.eu%2Fimage%2F10591%2Foffering-to-inanna-warka-vase-top-register%2F&psig=AOvVaw3LGlqR1JWCT6wgFYcSzl8e&ust=1611609105865000&source=images&cd=vfe&ved=0CA0QjhxqFwoTCIDJxvm9te4CFQAAAAAdAAAAABAD

Offering to Inanna, Warka Vase [Top Register] (Illustration) - Ancient History Encyclopedia
Scene from the top of the Uruk Vase: Inana infront of the Ringposts at the entrance to E-anna

https://enenuru.proboards.com/thread/193/exploring-archaic-standards-emblems-symbols?page=2 Inanna ringpost “postament, standard cu inel”

5. ALTE SIMBOLURI…. Din Possible connection between the cultures of Ancient Sumer and Minoan Crete https://mmtaylor.net/Holiday2000/Legends/Sumer-Crete.html

Part of a Sumerian seal from about 2000 BC. Rohl ,1998 inteprets the bull-man as Gilgamesh (Rohl,p170), but the bull-man image goes back to much earlier times.

MYTHS OF BABYLONIA AND ASSYRIA https://www.gutenberg.org/files/16653/16653-h/16653-h.htm

MYTHS OF BABYLONIA AND ASSYRIA
Figure V.4. Gilgamesh in conflict with bulls 

Linear A http://people.ku.edu/~jyounger/LinearA/ *59 (TA), MA 4a; ZA 10b.6; HT 94a.2, Zd 156(?), WA 1267-78


6. SIMBOLUL “GEANTA DE MANA” https://www.wikiwand.com/en/G%C3%B6bekli_Tepe

Göbekli Tepe - Wikiwand

The mystery handbag of the Gods: Depicted in Sumer, America, and Göbekli Tepe https://www.bizsiziz.com/the-mystery-handbag-of-the-gods-depicted-in-sumer-america-and-gobekli-tepe/

The mystery handbag of the Gods: Depicted in Sumer, America, and Göbekli Tepe Bizsiziz
From left >>to right: Gobekli Tepe- Sumer-America. If we travel to Tula—an important regional center which reached its height as the capital of the Toltec Empire between the fall of Teotihuacan and the rise of Tenochtitlan—we will find their massive ‘Atlantean’ statues, and if we observe closer, we will notice that once again the mysterious handbag is present.

Acum probabil veti intreba, de ce ma leg de niste semne sumeriene care oricum au aparut mult mai tarziu ? Raspuns: – Pentru ca nu am la indemana alte elemente si certitudini la fel de vechi, sau inca si mai vechi si pentru faptul ca: – cultura, religia si semnele sumeriene deocamdata sunt cele mai vechi din lume si provin sau au legatura cu alte civilizatii care le-au precedat. – pentru faptul ca atat la Gobekli Tepe cat si in Sumer am gasit o pictograma/semn identica.Este vorba de acea gentuta de mana, cosulet, caseta. Din https://enenuru.proboards.com/thread/361/deities-ancient-mesopotamia-overview?page=1

16.“fish-garbed figure” (human-bodied figure in a fish-skin),
Kassite – Selekuid,
apkallu “sage” (in fish-guise)

https://www.crystalinks.com/Anunnaki.html

================================= 7. Din Guarded by beasts: a porthole stone from Göbekli Tepe 20. MARCH 2017 / OLIVER DIETRIC https://www.dainst.blog/the-tepe-telegrams/tag/iconography/

Göbekli Tepe. A monumental porthole stone from the northwestern hilltop areas (Photo O. Dietrich).

Aceasta piatra de hublou, pare sa demonstreze ca acest simbol pe care-l infatiseaza prin forma sa, este cu mult mai vechi decat momentul cand a aparut ca ideograma la sumerieni. https://cdli.ucla.edu/tools/SignLists/protocuneiform/archsigns.html Semnul KU~a

Semnul KU~a@t

Semnul GA2~a1

Semnul NIGIN

Semnul de la Gobekli Tepe fiind simetric, fac legatura cu semnul KU si NIGIN Din Sumerian Lexicon – Sumerian Language Pagewww.sumerian.org › sumerian <<The Sumerian lexicon has benefitted from several classes at UCLA with … ku: to base, found, build; to lie down (reduplication class) [KU archaic .>> Lb.Rom.:”a baza, a găsit, a construi; a te intinde pe jos” ……. a baza si a construi au sens cand avem de-a face cu un complex monumental (TEMPLU) religios. Din Sumerian Lexicon – Sumerian Language Pagewww.sumerian.org › sumerian <<The Sumerian lexicon has benefitted from several classes at UCLA with … n., enclosure, circle; capacity; whole (cf., kilib and gur4-gur4) [NIGIN .>> Rom,:”incinta, cerc; capacitate; întreg ” …. dar si incinta, cerc au foarte mult sens in acest caz intrucat s-a demonstrat ca a existat un zid imprejmuitor (asa, ca/de exemplu) ==================

8. Semnul “H” Din http://thehiddenrecords.com/gobekli-tepe-taurus-bull

Wayne Herschel - Author - The Hidden Records - discovered 35 ancient star map cases around the world showing human origins from one of three sun stars near the Pleiades

Din https://www.dainst.blog/the-tepe-telegrams/tag/iconography/

iconography – Tepe Telegrams

Din http://www.abovetopsecret.com/forum/thread1088190/pg1 In a series of articles to be found here there has been speculation that the ‘H’ motif found at Gobekli Tepe relates to the cult of the Divine Twins, the primary evidence for which is an actual excavated depiction of two figures forming the ‘H’ through the mutual extension of their arms

The Twins of 'H' Block, page 1

At first sight, the holowwed circle is sun and the sicle is moon. Din https://www.ancient-origins.net/sites/default/files/gobekli-tepe-pillar-18.jpg

Pillar 18 - Gobekli Tepe
Figure 6. Pillar 18 wears a belt emblazoned with the ‘H’. Credit: Alistair Coombs

From https://cdli.ucla.edu/tools/SignLists/protocuneiform/archsigns/PA~a.jpg Semnul sumerian proto-cuneiform PA (atentie, pare ca al 2-lea semn de jos il avem in ultima poza si al treilea in prima poza!)

pàd, pà: to show, reveal; to choose, call; to seek; to find; to declare; to swear, take an oath; to choose
out of (with ablative prefix) (pà-dè in sing. marû; pà-pà-dè in plural marû) (sprout, branch + to
go out; cp., pa…éd, ‘to show; to make appear’; cf., ér…pàd) [PA3 archaic frequency: 30]. Lb.Rom.:”a arăta, a dezvălui; a alege, suna; a cauta; a găsi; a declara; a înjura, depune jurământ; a alege
din” https://www.gutenberg.org/files/48094/48094-h/48094-h.htm The sign is compounded from PA and LU and means “staff-bearer”, since PA signifies “staff” and LU means “hold”, “seize”. The use of the sign is confined almost entirely to the idea of shepherd of animals and then figuratively to that of governor of men. Lb.Rom. staff:”personal, angajat, muncitorSumerian Cuneiform English Dictionary 12013CT – bulgari …www.bulgari-istoria-2010.com › Rechnici › Sumerian_Cu…PDFMay 5, 2000 — eBook Description. The niftiest ‘Sumerian Cuneiform English Dictionary‘ in the university world: … sipad (sipa) [2463x] = shepherd [1227A PA overseer
Sumerian Hymns from Cuneiform Texts in the British Museum …www.gutenberg.org › files
MSL:Materials for a Sumerian Lexicon, by John Dyneley Prince. … The sign is compounded from PA and LU and means “staff-bearer”, since PA signifies “staff” … “personal”, Indo-European and the Indo-Europeans – CLAS Usersusers.clas.ufl.edu › drjdg › Instead of Indo-. Hittite, many scholars still prefer Proto-Indo-European (PIE) as the name of the earliest … *pah2-s-: Hitt. pa – ‘protect’, Lat. pstor ‘shepherd’ PASTOR https://en.wikipedia.org/wiki/Pa_(cuneiform) The cuneiform pa sign, (as SumerogramPA), has many uses in both the 14th century BC Amarna letters and the Epic of Gilgamesh. It is routinely and commonly used to spell the Akkadian language word “pānu”,[1] face, presence, Lb.Rom.:”față, prezență” ?? fata lunii si soarelui ?? Ghici ghicitoarea mea: LA O POPULATIE DE culegatori-VANATORI, 1. ce constelatie este cea mai vizibila si mare dintre toate? 2. Ce este Orion, nu un vanator cu arcul cumva ? 3.Cu ce personaj(e) a fost asimilat Orion in n civilizatii ?

The Orion Constellation | Pictures, Brightest Stars, and How to Find It
https://astrobackyard.com/orion-constellation/ https://astrobackyard.com/wp-content/uploads/2021/01/orion-the-hunter.jpg

https://www.constellation-guide.com/constellation-list/orion-constellation/ <<The constellation Orion has its origins in Sumerian mythology, specifically in the myth of Gilgamesh. Sumerians associated it with the story of their hero fighting the bull of heaven, represented by Taurus. They called Orion URU AN-NA, meaning “the light of heaven.” Their name for the constellation Taurus was GUD AN-NA, or “the bull of heaven.” >> Lb.Rom.:” Constelația Orion își are originile în mitologia sumeriană, în special în mitul lui Gilgamesh. Sumerienii l-au asociat cu povestea eroului lor luptând cu taurul cerului, reprezentat de Taur. L-au numit pe Orion URU AN-NA, adică „lumina cerului”. Numele lor pentru constelația Taur era GUD AN-NA, sau „taurul cerului”. In studiile mele anterioare am facut referire la apropierea intre un alt semn ( GA2), cu constelatia Orion. Dar am gasit aici apropierea cu semnul nostru: ai vizibila si mare dintre toate? http://thehiddenrecords.com/gobekli-tepe-taurus-bull

Si aici: http://www.astro.umass.edu/~arny/constel/constel_tutmod.html

Using a Star Chart

An Orion Correlation? https://www.andrewcollins.com/page/articles/Gobekli.htm
Among the southern star groups and constellations looked at by Hale were the Hyades, Taurus, the Pleiades and Orion (more specifically its three “belt” stars), all of which have been put forward as matching the orientations of the twin pillars in the various enclosures at Göbekli Tepe during the epoch of their construction, c. 10,000- 9000 BC (see, for instance, Dr Robert Schoch’s latest book Forgotten Civilization, 2012). Out of these, just one potential candidate emerged as perhaps playing some role at Göbekli Tepe, and this was Orion, the celestial hunter.

Gobekli Tepe's Cosmic Blueprint Revealed

Lb.Romana:”Printre grupurile de stele sudice și constelațiile privite de Hale s-au numărat Hiadele, Taurul, Pleiadele și Orionul (mai precis cele trei stele ale „centurii” sale), toate acestea fiind prezentate ca potrivindu-se orientărilor celor doi stâlpi din diversele incinte la Göbekli Tepe în timpul construcției lor, c. 10.000-9000 î.Hr. (a se vedea, de exemplu, cea mai recentă carte a doctorului Robert Schoch Forgotten Civilization, 2012). Dintre acestea, doar un potențial candidat a apărut ca jucând probabil un rol la Göbekli Tepe și acesta a fost Orion, vânătorul celest.” 9. Din https://twitter.com/archaicanimals/status/993449615386202112

Archaic Animals on Twitter: "It's #MysteryMonday What animal is this? Who is he? He's definitely a he, if you look closely. From Gobekli Tepe, in SE Turkey, around 10,000 years ago.… https://t.co/1y8T2TB8QH"

Din https://cdli.ucla.edu/tools/SignLists/protocuneiform/archsigns.html semnul sumerian proto-cuneifotm ZATU703

10. Semn necunoscut, Soare ? Din https://ro.pinterest.com/pin/400609329342292393/

Göbekli Tepe | Göbekli tepe, Goddess symbols, Ancient civilizations

Sau din https://www.ancient-origins.net/ancient-places-asia/g-bekli-tepe-great-year-001667 https://www.ancient-origins.net/sites/default/files/gobekli-tepe-markings-sun.jpg

Gobekli Tepe Markings

Din https://cdli.ucla.edu/tools/SignLists/protocuneiform/archsigns.html https://cdli.ucla.edu/tools/SignLists/protocuneiform/archsigns/%7CLAGAB~axLAGAB~a%7C.jpg Semnul Proto-cuneiform LAGABxLAGAB

This image has an empty alt attribute; its file name is %7CLAGAB~axLAGAB~a%7C.jpg

========================================= 11. Pasare, imagine Goekli Tepe, din Gobekli Tepe Image, from CULT AS A DRIVING FORCE OF HUMAN HISTORY A View from Göbekli Tepe https://www.penn.museum/sites/expedition/cult-as-a-driving-force-of-human-history/

Expedition Magazine - Penn Museum

Din https://cdli.ucla.edu/tools/SignLists/protocuneiform/archsigns.html Semnul Proto-cuneiform NAM~b

This image has an empty alt attribute; its file name is NAM~b.jpg

============================================== 12. Gobekli Tepe, ANIMAL PATRUPED https://nationalpost.com/news/world/what-does-the-fox-say-ancient-temple-carvings-hint-at-a-massive-meteor-strike-13000-years-ago

What does the fox say?' Ancient temple carvings hint at a massive meteor strike 13,000 years ago | National Post

Din https://cdli.ucla.edu/tools/SignLists/protocuneiform/archsigns.html Semnul sumerian proto-cuneiform ZATU 703

This image has an empty alt attribute; its file name is ZATU703.jpg

====================== 13. Din https://www.ancient-origins.net/ancient-places-asia/g-bekli-tepe-great-year-001667

bucranium on pillar - Gobekli Tepe
Figure 9. The bucranium on pillar 31. Credit: Alistair Coombs

Din https://cdli.ucla.edu/tools/SignLists/protocuneiform/archsigns.html semnul sumerian proto-cuneiform AB2

14. Simbolul semiluna. Din SZU~2.URI~3 (in interior este URI~3)

This image has an empty alt attribute; its file name is %7CSZU2.URI3~a%7C.jpg

The Seven Sleepers and Ancient Constellation Traditions—a …www.jstor.org › stableand star-name research: backward to the Sumerian 3rd millennium BC, and … including many original texts and an Arabic-German glossary (Prochâzka 2002a). … Sumerian roots as well: the star is called “Su-pa” in Mesopotamian astronomy http://members.westnet.com.au/gary-david-thompson/page9r.html supa ziqpu 1 alfa Boot. Markham J. Geller Melothesia in Babylonia – OAPENlibrary.oapen.org › bitstream PDFReiner 1970 = E. Reiner, Šurpu, a Collection of Sumerian and Akkadian Incantations … , listing fixed ziqpu (fixed) stars. https://en.wikipedia.org/wiki/Arcturus#:~:text=Arcturus%2C%20designation%20%CE%B1%20Bo%C3%B6tis%20(Latinized,in%20the%20northern%20celestial%20hemisphere. Arcturus, designation α Boötis (Latinized to Alpha Boötis, abbreviated Alpha Boo, α Boo), is the brightest star in the constellation of Boötes, the fourth-brightest in the night sky, and the brightest in the northern celestial hemisphere. Picture, By Till Credner – Own work: AlltheSky.com, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20041067

This image has an empty alt attribute; its file name is BootesCC.jpg

https://stardate.org/astro-guide/bo%C3%B6tes-herdsman-0 The name Boötes comes from a Sumerian word that means “Man Who Drove the Great Cart.” The “Great Cart” was the Big Dipper. Boötes trails the Big Dipper as it wheels around the North Star.

Boötes, the Herdsman | StarDate Online

http://members.westnet.com.au/gary-david-thompson/page9r.html SHU.PA :”Boötes” ; SHUDUN = niru”The Yoke”; Boötes https://vasconica.dreamwidth.org/55164.html paszu, [AX] ; szu, [BASKET]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.


%d bloggers like this: